Pohodové pobyty za příjemnou cenu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod a kontaktní údaje

Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČO: 49777513 („ZČU“ nebo „my“), jako správce osobních údajů a provozovatel internetových stránek zameknectiny.cz („internetové stránky“) tímto informuje subjekty údajů („subjekty údajů“ nebo „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany ZČU.

Vaše soukromí je naší prioritou. Zavázali jsme se zavést vhodná opatření k zajištění ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které získáváme od Vás jakožto subjektů údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým můžeme Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete tyto Zásady a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 601 375 401. Stejně tak se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Tyto Zásady se skládají z následujících částí:

 • Úvod a kontaktní údaje
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Co jsou to osobní údaje?
 • Za jakým účelem a na základě jakého právního základu osobní údaje zpracováváme?
 • Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Uchovávání osobních údajů
 • Komu jsou mé osobní údaje předávány
 • Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?
 • Aktualizace Vašich osobních údajů
 • Vaše práva
 • Zásady používání souborů cookie
 • Widgety sociálních sítí a jiných aplikací
 • Změny těchto Zásad

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ZČU jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), který dohlíží na to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo v souladu s právními předpisy a vnitřní legislativou ZČU. DPO je rovněž kontaktní osobou pro subjekty údajů, na kterou se můžete obracet s Vašimi dotazy a žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů.

DPO ZČU je Mgr. et Bc. Monika Müllerová, kterou lze kontaktovat na:

(a) e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
(b) na telefonu +420 377 631 014, nebo
(c) na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, místnost UR-311.


Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jako je např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

Za jakým účelem a na základě jakého právního základu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje hostů (ubytovaných), zájemců o ubytování a návštěvníků zpracováváme pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

Účel zpracování Právní základ zpracování
k vyřízení Vaší poptávky/objednávky
ubytování (učiněné např. prostřednictvím
rezervačního formuláře, emailem,
telefonicky)
plnění smlouvy, provedení opatření
před uzavřením smlouvy na Vaši
žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
plnění uzavřené smlouvy (např. smlouvy o
ubytování)
plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR)
plnění našich právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinností ubytovatele dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů; povinnost uchovávat účetní a daňové doklady) plnění právních povinností (čl. 6 odst.
1 písm. c) GDPR)
k odpovědi na Vaše dotazy či žádosti

náš oprávněný zájem k poskytování

našich služeb a zajištění spokojenosti
našich klientů (čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR)

plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti prostor ZČU, řešení bezpečnostních incidentů (za tím účelem jsou provozovány např. kamerové systémy) a určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR)
zasílání newsletterů oprávněný zájem spočívající v přímém marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů)

nebo

Váš souhlas s použitím Vašeho elektronického kontaktu pro účely zasílání našich newsletterů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů)
technické zabezpečení provozu našich internetových stránek oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
přizpůsobení, vyhodnocení a zlepšování internetových stránek a jejich obsahu, včetně monitorování a analýzy aktivit na našich internetových stránkách a jejich využití Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Osobní údaje uživatelů internetových stránek zpracováváme pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

Účel zpracování Právní základ zpracování
k vyřízení Vaší poptávky/objednávky ubytování odeslané prostřednictvím rezervačního formuláře plnění smlouvy, provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
k odpovědi na Vaše dotazy či žádosti

náš oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů (čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR)

plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

technické zabezpečení provozu našich internetových stránek oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
přizpůsobení, vyhodnocení a zlepšování internetových stránek a jejich obsahu, včetně monitorování a analýzy aktivit na našich internetových stránkách a jejich využití Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem dodržování našich právních povinností dle obecně závazných právních předpisů, je jejich poskytnutí zákonným požadavkem a jste povinni nám takové osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí totiž nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo našich oprávněných zájmů, jedná se o náš smluvní požadavek nebo požadavek nutný pro poskytnutí požadovaných služeb a nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí ovšem nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu nebo Vám poskytnout požadované služby.


Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat o hostech (ubytovaných), zájemcích o ubytování a návštěvnících, lze rozdělit do následujících kategorií:

(a) identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště, u cizinců místo pobytu v České republice, trvalé bydliště v zahraničí, státní občanství);
(b) kontaktní údaje (např. adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefon);
(c) údaje z osobních dokladů (např. údaje z cestovního pasu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu);
(d) údaje o ubytování (např. počátek a konec ubytování);
(e) bankovní údaje (např. bankovní spojení);
(f) další údaje, které nám sdělíte v rámci Vaší poptávky/objednávky nebo během trvání smlouvy (např. informace ze vzájemné komunikace, informace uvedenév rezervačním formuláři);
(g) elektronické údaje (např. informace o využití našich internetových stránek, včetně údaje o typu internetového prohlížeče, času přihlášení, prohlížených webových stránkách, IP adrese a webových stránkách, které jste navštívili před vstupem na naše internetové stránky);
(h) obrazové záznamy (např. kamerové záznamy).

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat o návštěvních našich internetových stránek lze rozdělit do následujících kategorií:

(a) identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
(b) kontaktní údaje (např. e-mail, telefon);
(c) další údaje, které nám sdělíte v rámci Vaší poptávky/objednávky (např. informace ze vzájemné komunikace, informace uvedené v rezervačním formuláři);
(d) elektronické údaje (např. informace o využití našich internetových stránek, včetně údaje o typu internetového prohlížeče, času přihlášení, prohlížených webových stránkách, IP adrese a webových stránkách, které jste navštívili před vstupem na naše internetové stránky);


Zabezpečení osobních údajů

Respektujeme soukromí všech osob a dbáme na ochranu jejich osobních údajů. Zavázali jsme se zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které od Vás získáváme, a provádět jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR. Dbáme na to, aby naše opatření zejména odpovídala stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Dále dbáme na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci a osobní údaje nebyly zpřístupňovány neoprávněným osobám.

Zodpovědně dbáme na zabezpečení všech svých informačních systémů a databází. Využíváme vhodné informační technologie a postupy a máme k tomu kvalifikované pracovníky, kteří jsou průběžně vzděláváni i v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Systémy jsou průběžně testovány a aktualizovány, což funguje jako prevence před nově objevenými hrozbami.


Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používáme následující kritéria:

(a) k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti ZČU;
(b) k účelu plnění smlouvy (resp. k provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy) budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy případně do okamžiku, kdy je zřejmé, že smlouva nebude uzavřena;
(c) k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu ZČU. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
(d) pro účely přímého marketingu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním (nestanovíme-li kratší dobu zpracování);
(e) osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány.


Komu jsou mé osobní údaje předávány

ZČU bude Vaše osobní údaje předávat příslušným orgánům veřejné moci, kterým je ZČU povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů (např. policii). Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU. 

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod. 

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat. 

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.


Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Nicméně pokud by některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz výše) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě však zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).


Aktualizace Vašich osobních údajů 

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. 


Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V důvodných případech (zejména s ohledem na složitost či počet vyřizovaných žádostí) můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce.

Z bezpečnostních důvodů Vás můžeme vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, abychom se ujistili, že podaná žádost není podvodná (zejména budemeli mít důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby podávající žádost).

Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Bude-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména pokud se opakuje), můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s přijetím požadovaných opatření.

Právo na informace Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. K tomu slouží tyto Zásady.
Právo na přístup
k osobním údajům
Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům(včetně souvisejících informací) a jejich kopii.
Právo na opravu Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.
Právo na omezení
zpracování
V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
Právo na
přenositelnost údajů
Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě (automatizovaně) na základě smlouvy či Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou již Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování Máte právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování (a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a ZČU, (b) povoleno právem EU nebo České republiky, nebo (c) založeno na Vašem výslovném souhlasu.
Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím
není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zásady používání souborů cookie

Abychom Vám zpříjemnili užívání našich internetových stránek a abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Pokud se na naše internetové stránky vrátíte, získáme pomocí souborů cookies informace o Vaší předchozí návštěvě a další informace, které si náš server uložil na Vašem zařízení. Více obecných informací o souborech cookies můžete nalézt např. na stránce allaboutcookies.org.

Informace o konkrétních souborech cookies používaných na našich internetových stránkách naleznete v našem CMP (consent management platform) formuláři. Tento formulář se Vám automaticky zobrazí při Vaší první návštěvě internetových stránek a slouží pro snadné nastavení Vašich preferencí ve vztahu k používaným souborům cookies. CMP formulář či lišta odkazující na tento formulář se Vám budou zobrazovat do doby, než uložíte své preference. Pokud si budete přát Vaše volby dodatečně změnit, můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Cookies“ umístěný v zápatí našich internetových stránek.

S výjimkou bezpodmínečně nutných (technických) souborů cookies, které jsou nutné k zajištění funkčnosti našich internetových stránek a poskytování vyžádaných služeb a jejichž využívání nelze odmítnout, můžete v CMP formuláři nastavit své preference (souhlas či nesouhlas) ve vztahu k využívání souborů cookies na Vašem zařízení.

Využívání souborů cookies na Vašem zařízení můžete spravovat také v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud touto cestou deaktivujete bezpodmínečně nutné (technické) soubory cookies, bude to mít za následek omezení funkčnosti našich internetových stránek či úplnou nefunkčnost některých jejich částí.


Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí a jiných aplikací (např. Facebook). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich internetových stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací. Nad rozsahem, způsobem a účelem zpracování
údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací nemáme žádnou kontrolu ani za něj neneseme žádnou odpovědnost.


Změny těchto Zásad

V případě potřeby si vyhrazujeme právo tyto Zásady upravit či doplnit. Doporučujeme Vám tyto Zásady pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizovaná verze těchto Zásad bude vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

Reference

 • Dobrý den, měli jsme u Vás na zámku svatbu 8.8. a chtěli bychom poděkovat za maximální vstřícnost se všemi požadavky co jsme měli. Ačkoliv zámek známe dlouho přes výuku geomatiky překvapila nás ochota personálu v jakoukoliv dobu, zajištění služeb i úroveň gastronomických služeb. Vše proběhlo k naší maximální spokojenosti. Zvláště bych pak ráda vyzdvihla práci p. Koudely, který odvedl naprosto skvělou práci, vše zařídil, byla s ním perfektní domluva i ohledně příprav a byl stále pozitivní i přes náročnost akce ve spojení s odjezdy táborů. Děkujeme ještě jednou celému kolektivu Zámku Nečtiny za perfektní den.
  Károvi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vybavení zámku

 • Zámek nabízí plně vybavenou tělocvičnu, kde si můžete zahrát basketbal nebo procvičit tělo na bosu, flowin, TRX, medicinbaly, boxovacím pytlem atd.

 • Malí ani velcí se u nás nikdy nenudí. V zámecké zahradě najdou workoutové hřiště i hřiště s pískovištěm, skluzavkou a houpačkami.

 • Zámecká kuchyně vás nikdy nezklame. Nabízíme vám jídelnu pro cca 60 osob, otevřenou zahradní terasu nebo příjemné posezení v baru.

 • Infrasauna se nachází v přízemí kastetlu. Prohřeje vaše tělo a má pozitivní účinky na zdraví. Uvolněte se a užijte si relax!

 • Víceúčelové hřiště nabízí širokou škálu využití.

  Vzniknou zde mohou například: 2 volejbalová hřiště, tenisový kurt, hřiště na házenou nebo třeba basket.